ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

  • А. B. Dauletova

Аннотация

Қазіргі таңда бағалы қағаздар нарығы еліміздің эконо микасының дамуының ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бағалы қағаздар нарығы экономиканың барлық субъектілеріне қажетті ресурстарға қол жеткізуін жеңілдетеді жəне кеңейтеді. Сондықтан оның ары қарай қызмет етуінсіз экономиканың айтарлықтай көтерілуі күмəнді. Макроэкономикалық болжамдарға арқа сүйей отырып, біз дүниежүзілік қаржы нарығына сеніммен қараймыз жəне де Қазақстан нарығы аса ерекшелік емес.

Литература

1. Маулен Утегулов. О программе развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан 2005-2007 годы // Рынок ценных бумаг Казахстана. -2005. – №3. – C.18
2. Мендыгалиев К. Проблемы формирования и развития рынка ценных бумаг в Казахстане// – Астана, 2007. – С.33-34
3. Досмухамбетова Г.Б. Влияние развития институциональной инфраструктуры фондового рынка Казахстана на его информационную эффективность // Банки Казахстана. – 2011. – №2. – C.44-46
4. Калимуллина Р.И. Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Казахстан в процессе функционирования финансового рынка // Аль-Пари. – 2010. – №1. – C.86-87
5. Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бумаг в постсоциалистических странах// -М. -2002
6. http://www.iep.ru/fi les/text/diplom/2002/kokovina.pdf
7. Динара Кембаева. Обзор рынка ГЦБ: сохранится ли спрос? // Рынок ценных бумаг Казахстана. – 2011 год. – № 4-5. – C.24-25 8. Севастьянов А.А. Формирование информационной инфраструктуры рынка ценных бумаг: мировой опыт и российская практика. – М., 2003.
9. Адиль Табылдиев. Опрос РЦБ // Рынок ценных бумаг Казахстана. – 2011. – №1-2. – C.11
Как цитировать
DAULETOVA, А. B.. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 56, n. 6, apr. 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/277>. Дата доступа: 13 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

ценные бумаги; Казахстанская Фондовая Биржа