Тарифтер және сауда бойынша бас келісімнің, Дүниежүзілік сауда ұйымының қалыптасуы

  • S. Zh. Aidarbaev
  • B. Amandosuly
  • А. A. Alexeyev

Аннотация

Бұл мақалада ГАТТ ДСҰ әмбебап халықаралық сауда ұйымы ретінде құрылуы және дамуы қарастырылады. Халықаралық сауданың реттеу сатыларына авторлар әртүрлі қөзқарастар ұсынады. Соның ішінде, мақалада негізгі мақсаттары антидемпингтік шектік келісімдер, тарифтік және тарифтік емес шараларды дамыту арқылы әлемдік сауданы реттеуді мақсат етіп қойған көпжақты сауда келісімдерінің жаңа Уругвайлық және Токиялық, Дилондық, Кеннеди, Уругвай механизмдерін ашуға ерекше назар аударылады. Авторлардың айтуынша, келісімдер жүргізу еркін нарық пен дискриминацияға шек қою ережелерінің ортақ негізінде өзге мемлекеттермен АҚШ тың сыртқы саудасын жүргізудің ресми позициясына байланысты бірқатар қиыншылықтарға тап болды. Осы ұйымның қызметінің алғашқы сатыларында әлемдік сауданың мәселелері зерттелген.

Литература

1. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005. – С.108.
2. Куряев А. Кризис системы ГАТТ/ВТО // Промышленная политика и международные отношения (Сб. ст.): в 2-х кн. Кни-
га 1 / под общ. ред. Ю.В. Кузнецова. – Челябинск: Социум, 2005. – 162 с. – С. 85.
3. Сальваторе Д. Международная экономика. – М., 1998. – 292 с. – С.157.
4. Ремчуков К.В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы. – М.: Международные отношения, 2002. – 320 с. – С. 203.
5. The New Protectionist Wave. Enzo Grilli, ed. Macmillan, 1990. – P.20. // Цит. по: Куряев//http://www.sotsium.ru/books/124/189/kouryaev_ crisis%20of%20managed%20trade.html
6. Мельников В. Международные финансовые институты и их роль в трансформационных процессах постсоциалистиче-
ских стран. – М.: Эпикон, 1999. – 146 с. – С.104.
7. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): учебник. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2004. – 496 с. – С. 163.
Как цитировать
AIDARBAEV, S. Zh.; AMANDOSULY, B.; ALEXEYEV, А. A.. Тарифтер және сауда бойынша бас келісімнің, Дүниежүзілік сауда ұйымының қалыптасуы. Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право, [S.l.], v. 63, n. 3-4, apr. 2016. ISSN 2618-1215. Доступно на: <https://bulletin-ir-law.kaznu.kz/index.php/1-mo/article/view/240>. Дата доступа: 19 aug. 2022
Раздел
Современные проблемы внешней политики и международных отношений

Ключевые слова

ГАТТ Сауда және Тарифтер бойынша Бас келісім; ДСҰ Дүние Жүзілік сауда ұйымы; ХВҚ Халықарлық Валюталық Қор; БҰҰ Біріккен Ұлттар ұйымы; ХСҰ Халықаралық Сауда ұйымы; Электронды сауда